Stichting Energie Prestatie Garantie

Total ID is een nieuw geformeerde BV waarin marktpartijen, zoals energie advies bureaus, installateurs, bouwbedrijven, producenten van groene energie systemen, samen
werken teneinde gezamenlijk een geïntegreerde (lees: optimaal op de klant en milieu afgestemde) bijdrage te kunnen leveren aan het energie zeer zuinig/neutraal maken
van met name de bestaande bouw in Nederland. Dit initiatief is gestart door ondernemers in Noord-Holland maar beoogt de gehele Nederlandse markt te kunnen gaan bedienen.


Een van de struikelblokken in de huidige markt voor energiebesparende projecten is, dat de financiering van energie besparende maatregelen vanuit de banken vaak stuit op de
onzekerheid omtrent de effectiviteit van de te realiseren energiebesparende maatregelen. Het beoogde Energie Prestatie Garantiefonds heeft als doel deze hindernis weg te nemen
door vooraf objectief vast te stellen wat de impact van een besparingsproject zal zijn en deze bij oplevering te ook te controleren, hierna wordt dan een energieprestatie garantie af
gegeven voor tenminste 10 jaar. Hierdoor wordt het voor huis/gebouw eigenaren, banken, gemeenten en bedrijven zoals verenigd in Total ID een stuk gemakkelijker om projecten
van de grond te krijgen en komen de door de regering geformuleerde energie besparings-doelstellingen sneller en met de beoogde kwaliteit binnen bereik.
Daarnaast wordt de gebruiker beter beschermd tegen malafide praktijken.

Aangezien Total ID niet de slager wil zijn die haar eigen vlees keurt heeft zij gemeend een initiatief te moeten starten voor de oprichting van een neutrale stichting zonder winst oogmerk
die de projecten zal beoordelen en ook de garantie claims zal afwikkelen. Deze neutrale entiteit zal een eigen bestuur en funding krijgen.


De stichting beoogt laag drempeliger en goedkoper te zijn dan de reeds bestaande garanties. In de eerste plaats doordat de garantie van andere partijen vaak een commercieel initiatief is dat
primair focust op het verkopen van verzekeringen van een (ver)bouw projecten en in tweede instantie pas focust op de mogelijk energieprestaties van een project. Het is daarbij niet mogelijk
een energieprestatie garantie te verkrijgen zonder ook een verzekering op de (ver)bouw af te nemen.
Deze koppelverkoop vinden wij ongewenst en te duur en daarmee niet in het belang van het tijdig realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen.

Tevens worden door andere partijen geen integrale energie oplossingen beoordeeld, maar worden individuele elementen getoetst. Hierdoor kunnen contraproductieve resultaten ontstaan.
Ons streven is om met de overheid normen vast te stellen die analoog zijn aan de normen die voor de nieuwbouw gaan gelden. Het doel van de stichting is, de marktpartijen te faciliteren om
meer en sneller energie besparende maatregelen in met name de bestaande bouw in Nederland te realiseren. De voordelen zitten hem in economische zin met name in het wegnemen van de
onzekerheid bij de banken/financiers. In ecologische zin is de verwachting dat er effectievere maatregelen worden genomen omdat de stichting alleen maatregelen beoogt te garanderen die ook
daadwerkelijk effectief zijn, lees de energieconsumptie naar beneden brengen met behoud van comfort en welzijn (gezondheid).

De verwachting is verder dat in sociale zin de consument/garantiehouder beter beschermd zal zijn tegen malafide “vergroeningspraktijken” van partijen die geen geïntegreerde oplossing aanbieden maar
suboptimaal sec producten/diensten willen slijten. Derhalve zijn wij van mening dat er een louter positieve impact op de verduurzaming van de Nederlandse huizen/gebouwen voorraad van ons project zal uitgaan.

Het project geeft zoals reeds aangegeven in eerste aanleg een positieve bijdrage aan de regeringsdoelstellingen voor duurzame energie door: het wegnemen van economische belemmeringen,
het verhogen van de kwaliteit door te sturen op minimaal 10 jaar garantie en de integraliteit van de energie besparende maatregelen. In tweede aanleg streven we er naar om bij de te nemen
maatregelen tevens een voorkeur te geven aan oplossingen welke een bijdragen leveren aan cq. niet in strijd zijn met de doelstellingen van een circulaire economie.